Basic Terms of Shinto 神道基本用語集

詳細表示 (Complete Article)

Title
Akaki kiyoki kokoro
Seimei
Text seeSeimei